candidats

Jobkandidaat

journalist

Journalist

gezondheidsprofessional

Gezondheidsprofessional

Privacybeleid

Website van Boiron

 

De besloten vennootschap Boiron (KBO 0541.731.340, hierna ('BOIRON') verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in het kader van het gebruik van haar website (hierna 'de Website') die toegankelijk is op het volgende URL-adres: https://www.boiron.be/.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

BOIRON voert de verwerking van persoonsgegevens uit, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Adres:              Carlistraat 5 te 1140 Evere

E-mail:              gdpr@boiron.be - Telefoon       : 02/726.79.70

 

Doel

 

Dit privacybeleid is bedoeld voor de gebruikers van de Website (hierna de 'Gebruiker(s)').

Het doel ervan is de Gebruikers te informeren over het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens met betrekking tot de AVG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, door het volgende te preciseren:

 • De details van de verzamelde gegevens,
 • De doeleinden en wettelijke grondslagen van de verwerking,
 • De ontvangers van de persoonsgegevens,
 • Hoe lang de gegevens worden bewaard,
 • Alle rechten die door de Gebruikers kunnen worden uitgeoefend,
 • Het beleid van de Website met betrekking tot 'cookie'-bestanden,
 • De contactgegevens van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Vragen over het beheer van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan: gdpr@boiron.be

 

Wanneer verzamelen we gegevens van de Gebruikers?

 

Persoonsgegevens worden door BOIRON verzameld via de Website https://www.boiron.be/  voor precieze, expliciete en legitieme doeleinden, naar aanleiding van:

 1. het gebruik van de Website https://www.boiron.be/
 2. een antwoord op een jobaanbieding of een spontane sollicitatie;
 3. een aanvraag om nieuwsbrieven te ontvangen;
 4. een informatieaanvraag bij de directie Public Relations van BOIRON (journalisten).
 5. een informatieaanvraag via ons contactformulier.

 

Welke categorieën van gegevens verzamelen we en voor welke doeleinden worden ze verzameld?

 

GDPR - gevens verzamelen - formulieren

 

Op welke wettelijke basis worden uw persoonsgegevens verzameld?

 

Om geoorloofd te zijn, in overeenstemming met artikel 6 van Verordening (EU) nr. 2016/679, mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld en verwerkt als aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 

 • De Gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen  die door BOIRON of derden worden nagestreefd (de diverse verzoeken van de Gebruiker beantwoorden).

 

Wie zijn de ontvangers van de gegevens?

 

De door de Gebruiker meegedeelde informatie is bestemd voor het bevoegd personeel van BOIRON, dat gebonden is aan een geheimhoudingsplicht. Sommige van de verzamelde gegevens kunnen worden meegedeeld aan commerciële en contractuele partners ten behoeve van onderzoek, analyse en marktonderzoek. De partners van BOIRON, die geïdentificeerd zijn in het kader van het gebruik van de website https://www.boiron.be/, zijn:

 

Nouveau Monde, uitgever;

AWS, webhost;

Knewledge, SEO-bureau;

Robert & Mariën, media agency;

 

In overeenstemming met haar verbintenissen kiest BOIRON haar onderaannemers en dienstverleners met zorg uit en legt ze hun het volgende op: (i) een niveau van bescherming van persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan dat van BOIRON, (ii) de implementering van alle passende maatregelen om de bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die zij eventueel moeten verwerken. BOIRON verbindt zich ertoe om met haar onderaannemers contracten af te sluiten waarin de voorwaarden en modaliteiten voor de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd.

 

Worden de gegevens buiten de EU doorgegeven?

 

De gegevens kunnen buiten de EU worden doorgegeven. In dat geval zal BOIRON alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze internationale overdracht voldoende veiligheidsgaranties biedt, zoals wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 

BOIRON bewaart de gegevens gedurende een periode die in verhouding staat tot het doeleinde waarvoor ze worden verzameld. In dat opzicht worden de cookiegegevens gedurende 13 maanden bewaard.

 

Wat zijn uw rechten?

 

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u de volgende rechten:

 

wat zijn uw rechten

 

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met:

 

wat zijn uw rechten - contact boiron

 

 

Cookies en andere trackers

 

De Gebruiker wordt erop gewezen dat er tijdens zijn bezoeken aan de Website cookies kunnen worden geïnstalleerd op zijn browsersoftware. De Gebruiker kan de cookies instellen door naar het 'Cookiebeleid' te gaan.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

BOIRON heeft technische en organisatorische maatregelen genomen die aangepast zijn aan de mate van gevoeligheid van de persoonsgegevens, met het oog op het waarborgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens en de bescherming tegen elke vorm van kwaadwillige indringing, verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden.